Đề Thi Thử Quốc Gia 2017

Sở GD và ĐT thức giấc Vĩnh Phúc vừa rồi đã tổ chức ra đề thi thử trung học phổ thông QG năm 2017 trong số ấy bao gồm môn giờ Anh dành riêng cho khối học sinh lớp 12. audioeditorfree.com vẫn lập cập download đề thi này đương nhiên câu trả lời phê chuẩn.

Bạn đang xem: Đề thi thử quốc gia 2017

Trước kia, BGD và ĐT sẽ chào làng đề minch họa lần thời điểm cuối năm 2017 được coi là gần kề nhất với đề thi thật sẽ ra mắt hồi tháng 6/2017 và cũng sẽ được audioeditorfree.com đăng download bao gồm giải chi tiết rất dễ hình dung. Do đó, các bạn không nên làm lơ đề minch họa môn Anh lần 3 năm 2017 rất hấp dẫn này.

Một số câu trắc nghiệm ngữ pháp trường đoản cú đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer in each of the following questions.

Question 8: Population explosion seems lớn surpass the ability of the earth khổng lồ ______ the demvà for food.

A. make B. need C. have D. meetQuestion 9: ______ in this national park declined from a few thousand khổng lồ a few hundred in 10 years.A. That the number of tigers B. The number of tigersC. For a number of tigers D. A number of tigersQuestion 10: This is the third time James ______ the volunteer program to lớn the village.

A. has joined B. has been joining C. joined D. joinsQuestion 11: George won five sầu medals at the competition. His parents ______ very proud of hyên ổn.A. shouldn’t have been B. must have sầu beenC. could have sầu been D. mightn’t have beenQuestion 12: ______, he would have sầu been able lớn pass the exam.A. If he studied more B. Studying moreC. If he were studying more D. Had he studied moreQuestion 13: My parents will have sầu celebrated 30 years of ______ by next week.A. marry B. married C. marriageable D. marriageQuestion 14: Poor management drove sầu my father’s company to______ of collapse.A. the foot B. the rim C. the brink D. the ringQuestion 15: The weather is ______ nice that the children want lớn stay outside all day.A. very B. too C. so D. enoughQuestion 16: The singer was ______ on the piano by her sister.A. discarded B. accompanied C. performed D. playedQuestion 17: I am sorry I have sầu no time at present to______ detail of our plan.A. bring in B. take into C. go into lớn D. come inQuestion 18: He did not share his secrets with other people, but he ______ in her.A. confessed B. concealed C. confided D. consentedQuestion 19: We bought some______ glasses.A. German lovely old B. old lovely German C. lovely old German D. German old lovely

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

Question 20: – Long: “Do you fancy going lớn the movie this evening?”– Hoa: “______”A. Not so bad. And you? B. I’m sorry. I don’t know that.C. Not at all. Go ahead! D. That would be nice!Question 21: – Peter: “Why don’t you have sầu some chicken soup first?”– John: “______”A. Of course not. B. It’s so cold. C. Not for me, thank you. D. I am full.

Xem thêm:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Question 26: People know that English is an international language.

A. English is known to lớn be an international language.B. It is known English an international language.C. It is known that English to lớn be an international language.D. English known is an international language.

Question 27: The last time I saw her was three years ago.A. I saw her three years ago and will never meet her again.B. I have not seen her for three years.C. I have sầu often seen her for the last three years.D. About three years ago, I used lớn meet her.

Question 28: The coffee was not svào, so it didn’t keep us awake.A. The coffee was not svào enough to keep us awake.B. The coffee was very svào, but it couldn’t keep us awake.C. We are kept awake because the coffee was svào.D. The coffee was so hot that it didn’t keep us awake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Question 29: The boy is called Duncan. He sits next khổng lồ me in class.A. The boy whose is called Duncan sits next to lớn me in class.B. The boy who sits next to me in class is called Duncan.C. The boy whom sits next lớn me in class is called Duncan.D. The boy lớn whom he sits next is called Duncan.

Question 30: Mike wrote the text. He selected the illustration as well.A. If Mike had written the text, he would have selected the illustration.B. In order khổng lồ select the illustration, Mike had to write the text.C. Mike not only wrote the text but also selected the illustration.D. The text Mike wrote was not as good as the illustration he selected.

*
*
*

Đáp án đề thi demo THPT QG 2017 giờ Anh ssống GD thức giấc Vĩnh Phúc

*

Nhằm chế tạo ra dễ dãi hơn đến học sinh tương tự như gia sư trong vấn đề xem xét lại những đề minch họa môn giờ Anh năm 2017, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổng đúng theo thành 1 một bài bác viết : 3 đề thi giờ đồng hồ Anh minh họa 2017 của BGD gồm lời giải đưa ra tiết