BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG ANH MỸ

*
Bảng phiên âm giờ đồng hồ Anh đầy đủ, giúp bạn cũng có thể hiểu hiểu được phiên âm mà lại phạt âm chính xác những từ trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bảng phiên âm tiếng anh mỹ

Chỉ buộc phải ghi ghi nhớ bảng phiên âm 44 âm IPA này thì bài toán phân phát âm giờ đồng hồ Anh không thể mấy trở ngại nữa. Hơn nữa, nếu như pro, hoàn toàn có thể chỉ việc quan sát phiên âm, gọi nó lên là có thể đoán viết ra được sẽ là trường đoản cú gì luôn ^_^~ Trong phiên âm giờ Anh có toàn bộ 44 âm IPA, chia làm 3 loại nlỗi sau: Nguyên âm.Phụ âm. Nguyên âm song. ** Dấu nhận <"> để tìm hiểu từ bỏ kia thừa nhận chỗ nào.

I.

Xem thêm:

Bảng phiên âm khá đầy đủ 44 âm IPA (Anh - Mỹ)

*
Vowels: Nguan tâm. Monophthongs: Nguan tâm đối kháng. Diphthongs: Nguan tâm đôi. Consonants: Prúc âm.

II. Cách hiểu phiên âm và ví dụ

Ví dụ: Chữ Why được phiên âm là /wai/ › Tra bảng phiên âm bên dưới thì được phiên âm ra phương pháp hiểu của Tiếng Việt nlỗi sau: w đọc là quai đọc là ai=> Ghnghiền lại: quai => Đọc như tiếng việt.
STT IPA Cách đọc phiên âm Ví dụ
01 i: Đọc là i tuy thế nhiều năm, nặng với nhấn mạnh vấn đề Feet /fi:t/See /si:/
02 i Đọc là i nlắp và chấm dứt khoát Alien /eiliən/ Happy /’hæpi/
03 ʊ Đọc là u nđính và chấm dứt khoát Foot /fʊt/ Put /pʊt/
04 u: Đọc là u nhiều năm, nặng trĩu cùng dấn mạnh Food /fu:d/Too /tu:/
05 Đọc là iơ hay những ia Here /hiə(r)/Near /niə(r)/
06 ei Đọc là êi hoặc ây Page /peidʒ/Say /sei/
07 e Đọc là e Bed /bed/Ten /ten/
08 ə Đọc là ơ nlắp cùng xong khoát Ago /ə´gəʊ/Never /´nevə(r)/
09 ɜ: Đọc là ơ lâu năm, nặng, dìm mạnh Bird /bɜ:d/Nurse /nɜ:s/
10 ɔ: Đọc là o nhiều năm, nặng với dấn mạnh Saw /sɔ:/ Short /ʃɔ:t/
11 ʊə Đọc là uơ hoặc ua Pure /pjʊə(r)/ Tour /tʊə(r)/
12 ɔi Đọc là oi vào Tiếng Việt Boy /bɔi/Join /dʒɔin/
13 əʊ Đọc là âu Home /həʊm/Low /ləʊ/
14 æ Đọc là ea nối sát nhau với nhanh Bad /bæd/ Hat /hæt/
15 ʌ Đọc là â Cup /cʌp/Drum /drʌm/
16 a: Đọc là a mà lại lâu năm, nặng trĩu, nhấn mạnh Arm /ɑ:m/Fast /fɑ:st/
17 ɒ Đọc là o nđính thêm cùng ngừng khoát Got /ɡɒt/Shot /ʃɒt/
18 Đọc là eơ tức khắc nhau, nhanh khô, ơ tương đối câm Care /keə(r)/Hair /heə(r)/
19 ai Đọc là ai Five sầu /faiv/Sky /skai/
20 Đọc là ao Flower /´flaʊə(r)/Now /naʊ/
21 p Đọc là p ngắn cùng ngừng khoát Pen /pen/Soup /su:p/
22 b Đọc là b nlắp và hoàn thành khoát Bad /bæd/Web /web/
23 t Đọc là t nđính thêm và ngừng khoát Dot /dɒt/Tea /ti:/
24 d Đọc là đ nlắp cùng dứt khoát Did /did/Stand /stænd/
25 Đọc là ch Chin /tʃin/Match /mætʃ/
26 Đọc là jơ (uốn nắn lưỡi) ngắn với chấm dứt khoát June /dʒu:n/Page /peidʒ/
27 k Đọc là c Cat /kæt/Desk /desk/
28 g Đọc là g Bag /bæg/Got /ɡɒt/
29 f Đọc là f Fall /fɔ:l/Safe /seif/
30 v Đọc là v Voice /vɔis/Wave sầu /weiv/
31 θ Đọc là th Thing /θɪn/
32 ð Đọc là đ Bathe /beið/Then /ðen/
33 s Đọc là s nhanh hao, nhẹ, phạt âm gió Rice /rais/So /səʊ/
34 z Đọc là z nhanh khô, vơi Rose /rəʊz/Zip /zip/
35 ʃ Đọc là s vơi (uốn lưỡi), hơi gió She /ʃi:/Wash /wɒʃ/
36 ʒ Đọc là giơ dịu, phạt âm ngắn Measure /´meʒə/Vision /´viʒn/
37 m Đọc là m Man /mæn/Some /sʌm/
38 n Đọc là n No /nəʊ/Mutton /´mʌtn/
39 ŋ Đọc là ng dịu và dứt khoát Singer /´siŋə/Tongue /tʌŋ/
40 h Đọc là h How /haʊ/Who /hu:/
41 l Đọc là l (lờ) Leg /leg/Metal /´metl/
42 r Đọc là r Red /red/Train /trein/
43 w Đọc là qu Wet /wet/Why /wai/
44 j Đọc nhỏng chữ z (nhấn mạnh) Hoặc kết hợp với chữ u → ju → đọc iu Menu /´menju:/Yes /jes/